Saltar al contenido

Les PAHs de les Illes Balears diem NO a una Llei que no cobreix mínims

by

 

 

Les Plataformes d’Afectades per les Hipoteques a Mallorca, Menorca i Eivissa respecte a l’esborrany definitiu de la nova Llei d’Habitatge Balear us fem arribar la nostra opinió com a plataformes de referència en temes d’habitatge i pel nostre coneixement de primera mà del redactat d’aquesta Llei.

Des de les PAHs de de les Illes Balears considerem que la Llei que es vol dur a tràmit és un compendi només de bones intencions, que no arriba ni tan sols a pretendre ser un conjunt de mesures que garanteixin uns mínims relatius al dret a un habitatge digne. L’abast és tan limitat que no arriba a ser una Llei de mesures urgents encaminada a afrontar la realitat de la situació d’emergència habitacional que es dóna a la nostra comunitat autònoma.
Durant la redacció d’aquesta Llei, les PAHs hem entès que la legislació balear té una gran mancança en aquest tema, ja que ni tan sols tenia una Llei d’habitatge per modificar, i per tant, era i és necessari desenvolupar uns mínims que donessin context i fonament a una sèrie de mesures d’emergència habitacional que la PAH va presentar el novembre del 2015 al Parlament Balear, i que entre altres Lleis, són les incloses en la ILP Catalana, que donà el sus a la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya.

Tot i que en una primera etapa del redactat del present esborrany es van incloure aquestes mesures d’emergència i d’altres existents als textos d’habitatge de Navarra, País Basc i Aragó, les revisions posteriors han mutilat la part de garantia d’un habitatge digne i ha deixat un text descafeïnat sense un abast real de què significa la Garantia del Dret a un Habitatge Digne.

Són preocupants les paraules de la presidenta del Govern Balear que ha repetit en diverses ocasions el terme “Lloguer Social”, quan a la Llei aquestes dues paraules conjuntament no hi consten cap vegada. També les declaracions de què aquesta Llei evitarà els talls de subministraments no venen a ser del tot certes, ja que no ho especifica enlloc, ni té un principi de precaució que obligui a les subministradores a informar a serveis socials abans d’un tall, amb la qual cosa no preveu casos com la mort la setmana passada de la senyora de Reus. Tot això reforça la sensació de fer una Llei que “soni bé” però que no passa de ser en gran part un text mancat de contingut real, ni de pes executiu per tal de garantir el Dret a un Habitatge Digne.

Concretament des de les PAHs de les Illes Balears considerem que:

1. La Llei es anacrònica en tant no reflecteix l’estat actual del dret a l’habitatge i per tant el seu desplegament resulta inútil pel 80% dels casos d’emergència habitacional.
2. Aquest anacronisme es concreta en la manca d’ajudes i compromís per part d’aquesta Llei en els desnonaments de lloguer, els quals suposen més del 65% pel que fa al 2016 (segons dades del CGPJ) i es van incrementant.
3. Especial menció dins de la problemàtica dels desnonaments de lloguer dels casos de petits tenidors, on cal establir mesures per tal de mantenir el lloguer d’aquests habitatges o oferir habitatges alternatius amb lloguers de caire social en habitatges de titularitat pública. Però garantir en darrer terme el Dret a l’Habitatge.
4. L’anacronisme de la Llei és palès donada la problemàtica amb l’augment dels preus dels lloguers per les conseqüències del lloguer vacacional, impedint l’accés a un habitatge habitual en règim de lloguer a gran part de la població.
5. La Llei evita xerrar dels casos de persones sense recursos i en situacions d’exclusió social que s’han vistes obligades a ocupar habitatges buits per la manca de recursos institucionals per donar solucions a aquesta problemàtica. Aquesta és una problemàtica actual i creixent a la qual el Govern Balear fa com si no existeix i per tant en la Llei es reflecteix aquesta inacció, i per tant aquesta situació és exclosa de qualsevol tipus d’ajut o acció per tal de garantir un habitatge digne.
6. Tot i que la Llei xerra de persones en risc d’exclusió, no arriba a definir que són ni ha establert uns barems relatius a indicadors econòmics i socials per tal de definir quines són aquestes situacions.
7. No afronta la problemàtica del sobreendeutament, tant d’antics deutors hipotecaris com avaladors. Un endeutament que ofega a les famílies, i que no contempla cap política per pal·liar dita situació.
8. Tampoc reflecteix el compromís assolit amb TOTS els grups polítics per l’aplicació de les mesures de la Llei 24/2015 proposades per la PAH el mes de novembre del 2015 i acceptades per tots els grups parlamentaris balears.
9. No obliga a la mateixa administració (govern balear, consells insulars i ajuntaments) a donar solucions a la crisi habitacional garantint que cap persona en risc d’exclusió es quedi sense un habitatge digne (a l’actualitat només es duu a terme una política d’albergs en pèssimes condicions i només per alguns casos que es donen a Ciutat, i els albergs no poden ser considerats habitatges).
10. Encara que l’esborrany pareix que obliga als grans tenidors d’habitatges buits cedir-los a l’administració, no contempla un règim sancionador en cas d’incompliment, per tant es basa només en la bona fé d’aquests.
11. En cas de desnonament per execució hipotecaria, en cap moment es parla del tipus de lloguer, la durada ni la quantitat.
12. No defineix que s’entén per lloguer social, de l’obligació, del que és, dels beneficiaris d’aquest tipus de lloguer, ni dels qui l’han de prestar i les rendes adequades a la situació socioeconòmica de les famílies.
13. La Llei segueix xerrant d’insolvència sobrevinguda, el que significa que hi ha mesures que sol es garantiran a persones o famílies que la seva situació hagi empitjorat els darrers anys, però exclou deliberadament a les famílies i persones que tenen una situació d’insolvència o pobresa sostinguda al llarg del temps, i la Crisi ja durà més de 5 nys
14. La Llei deixa moltes coses enlaire, poc definides, o a desenvolupar en futurs reglaments, el que significa que no es podrà aplicar a la pràctica, i per tant no garanteix el Dret a un Habitatge Digne.
15. És especuladora, ja que ofereix la possibilitat de canviar l’us dels locals comercials en habitatges, sense especificar per quins casos, en quina situació. Per tant està fomentant l’especulació de l’habitatge inclús per a lloguer vacacional.
16. Respecte a pobresa energètica, no garanteix el subministrament en casos d’extrema necessitat o famílies sense recursos. No obliga a les elèctriques i altres empreses subministradores a informar a l’administració abans d’un tall de llum o aigua.

 

Aquesta llei desvela la manca de compromís amb la ciutadania, la falta de valentia enfront de la possibilitat de molestar a empreses, entitats financeres i d’altres, sacrificant altre cop els Drets de la Ciutadania als capricis de les entitats financeres i l’IBEX35.

La situació de l’habitatge és pitjor de la que fa uns anys enrera. Des de les PAHs de les Illes Balears apostem perquè s’estableixin ja d’una vegada criteris d’exclusió i condicions dels lloguers, que han de dir-se i ser socials. A la Llei Catalana 24/2015 s’estableixen sense cap problema i van ser acceptades pels grups parlamentaris ja fa un any, també altres legislacions com la Llei Murciana aprovada amb el suport dels Ciutadans, PSOE i Podem o la Llei Navarra que comptar amb l’abstenció del PP. Per contra a les Balears el Govern del Canvi es mostra més tou i amb menys interès per resoldre la problemàtica dels seus ciutadans.

Demanem una Llei més concreta que garanteixi l’habitatge a totes les persones sense discriminar si la problemàtica és per hipoteca, lloguer o ocupació, o si la seva situació és conseqüència de la Crisi o si és una problemàtica sostinguda en el temps. Que defineixi i apliqui polítiques actives de lloguer social, que especifiqui quines persones són vulnerables (els criteris socials i econòmics) i per tan subjectes passius d’aquest dret.

Davant tot plegat, tot i que part de l’articulat inclou aportacions de les tres PAHs de les Illes Balears, considerem que són insuficients perquè no compleixen l’objectiu més bàsic d’una Llei d’habitatge, executar al mandat autonòmic, constitucional i universal del Dret Fonamental a un Habitatge digne, i per tant les PAHs de les Illes Balears han aportat tota una sèrie de mesures que doten a aquest esborrany de l’articulat que li manca per ser garantista, per què demanem a l’executiu que prengui nota i modificar l’articulat actual.

 

 

LA JUSTÍCIA GRATUÏTA EN ELS CASOS D’USURPACIÓ SÍ ÉS PRECEPTIVA SEGONS LA LLEI

by

 

Logo_Obra_Social

Tal i com vam denunciar en el nostre últim comunicat, les persones denunciades per usurpació en els casos d’ocupació per necessitat d’habitatges propietat de la banca pateixen indefensió jurídica al no tenir assignat un advocat d’ofici. La resposta a les sol·licituds de justícia gratuïta en el Col·legi d’Advocats és sistemàticament una negativa perquè, segons ens expliquen, en els delictes lleus no és preceptiva la presència d’un advocat en el judici.

No parlem en abstracte, doncs hem constatat clarament un procés en el qual s’ha jutjat a una persona sense defensa. Per la comissió d’Obra Social de la PAH, que tracta aquest tipus de casos, ja ha passat un afectat per tot el procés. Aquest suposa: la denúncia, el desallotjament cautelar, el judici i la posterior sentència amb la conseqüent sanció econòmica i condemna a costes del procés judicial sense que hi hagués un advocat defensant-lo. No només ha vist vulnerat el seu dret a l’habitatge, sinó els seu dret a una tutela judicial efectiva.

El Col·legi d’Advocats declara que és la llei la que determina quan la justícia gratuïta és preceptiva i no ells. Tenint en compte que són l’òrgan que facilita i tramita l’assignació d’advocat d’ofici hauria d’informar-se millor ja que, segons la llei, sí que és preceptiva la presència d’un advocat en aquests casos.

El mes de juliol de 2015 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal pel qual algunes faltes (entre elles l’usurpació) passaven a ser delictes lleus. Tot i deixar de ser una falta, es mantenia el tràmit anterior del codi de faltes i per tant no era preceptiva la intervenció d’advocat i procurador tot i passar a ser delictes. Doncs bé, el passat 6 d’octubre es va publicar al BOE la “Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica”, en la qual es modifica l’apartat 1 de l’article 967 on es pot llegir:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y representación

Doncs bé, resulta que el delicte lleu d’usurpació és un d’aquests i per tant, des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació al desembre de 2015, sí que és preceptiva la justícia gratuïta. El cas del qual hem parlat abans va ser jutjat al març de 2016 i sense advocat d’ofici quan en tenia dret. Hem presentat un recurs a la sentència i hem demanat justícia gratuïta, denegada també provisionalment, esperem que finalment se li atorgui.

Segons declarava el delegat del Col·legi d’Advocats de Balears Pedro Monjo divendres passat al diari Menorca, molts advocats d’ofici consideren insuficient la remuneració que reben pel seu treball. Vagi per endavant que ens solidaritzem amb aquest col·lectiu i fem nostres les seves reivindicacions laborals, això sí, esperem que casos com aquest no es tornin a repetir i que el Col·legi garanteixi que totes les persones que tinguin dret a un advocat d’ofici puguin gaudir d’una defensa legal adequada gràcies a aquests professionals.

[COMUNICAT] INDEFENSIÓ JURÍDICA EN ELS CASOS D’OCUPACIÓ PER NECESSITAT

by

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va començar tractant casos de persones hipotecades que no podien fer front al pagament de les quotes hipotecàries. A causa d’una llei injusta, éren executades, el seu pis subhastat i arrossegaven encara un deute enorme. Van anar apareixent altres problemes que acompanyaven la situació com les clàusules abusives, interessos de demora desorbitats, índexs de referència desapareguts, avals creuats, avals que no éren avals sinó una nova hipoteca, etc. Vam haver de formar-nos i vam agafar consciència de la gran problemàtica entorn a la dificultat de l’accés a l’habitatge. Hem tractat també alguns casos de lloguer i en els últims mesos estem rebent cada vegada més casos de gent que està ocupant pisos perquè no tenen una altra alternativa per manca d’ingressos.

S’ha creat una comissió d’Obra Social PAH a Menorca per a tractar aquests casos, els quals tenen una dinàmica diferent a la hipotecària. Sempre que siguin pisos de la banca o la SAREB (el banc “dolent”) i que hagin esgotat ja totes les demandes d’habitatge social amb l’administració, els hi donem suport emocional, els assessorem legalment i intentem regularitzar la situació negociant amb el banc un lloguer social.

Algunes d’aquestes persones acudeixen a la PAH quan han patit una denúncia per usurpació per part de l’entitat propietària de l’immoble. Amb l’últim canvi del codi penal, la usurpació, abans considerada una falta, ara és un delicte però, tot i anar a judici, no és preceptiva ni obligatòria la presència d’un advocat.

El Col·legi d’Advocats ens nega sistemàticament la justícia gratuïta en aquests casos tot i ser persones sense recursos, i a la pràctica això significa que si poguéssin pagar-se’l acudirien amb advocat al judici, però òbviament no poden fer-ho, de manera que acaba produïnt-se una greu indefensió jurídica.

Els propietaris que posen la denúncia, bancs i fins i tot la SAREB (participada en un 45% per diners públics), sí que acudeixen al judici amb els seus advocats, per tant hi ha un desequilibri molt gran entre les dues parts. La persona denunciada es troba totalment indefensa. Ens sorprén també que els jutges, que poden assignar un advocat si consideren que hi pot haver indefensió, tampoc no ho facin.

Volem remarcar que són judicis on la condemna no és tan sols una multa econòmica. La condemna implica sempre perdre l’habitatge, a vegades fins i tot de manera cautelar es decreta el desallotjament abans del judici. És a dir, s’està deixant en clara indefensió a persones que veuen en risc el seu dret a l’habitatge. Persones sense cap alternativa habitacional, a les que l’administració, per manca de recursos, tampoc els hi ha facilitat un lloc on viure i s’han vist obligades a ocupar immobles propietat dels bancs. Aquests, en la seva majoria, porten anys abandonats, en condicions lamentables, molts cops sense aigua ni llum i sense cap valor al mercat.

Reclamem al Col·legi d’Advocats que tal i com s’està fent en la majoria dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, Madrid, València i altres llocs, en els casos d’usurpació en els quals hi ha en joc la pèrdua de l’habitatge s’assignin advocats d’ofici en els judicis, així com demanem a tots els Ajuntaments i al Consell Insular que se sumin a aquesta petició, de manera que en breu concretarem reunions amb ells per tal d’explicar la problemàtica per a que, ja que no compten amb recursos per a reubicar a aquestes persones, com a mínim se’ls garanteixi un judicis just i no se les condemni a la indefensió jurídica. També caldria que els Ajuntaments garanteixin aquestes persones empadronar-se al que, de moment, és el seu domicili habitual encara que no en siguin els propietaris per tal de poder sol·licitar ajudes socials i en matèria d’habitatge.

 

PAH Menorca.

LA PAH LLUITARÀ PER A GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE A LA NOVA LLEI DE BALEARS

by

LOGO PAH CASITA borde gordo enana

 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Menorca, després de tenir accés a l’esborrany de l’avantprojecte de llei de l’habitatge de les Illes Balears i de fer-ne una lectura reposada, considera aquesta llei molt poc ambiciosa. Considerem que no dóna resposta a l’emergència habitacional actual, fruit de l’especulació bancària, causada per una llei hipotecària injusta i una crisi econòmica que ha desposseït a una gran part de la població que es troba en risc d’exclusió social i habitacional.

Les propostes en matèria d’habitatge de la PAH han sigut moltes durant aquests anys, però es poden resumir en les 5 propostes que vam fer arribar a tots els partits abans de les últimes eleccions generals:  dació en pagament retroactiva, lloguers assequibles, moratòria de desnonaments, parc d’habitatge social i subministraments bàsics garantits.

Cal recordar que les entitats financeres  van fer un gran negoci a base de crèdits hipotecaris, la majoria d’ells per un valor inflat dels immobles, sense una anàlisi correcta sobre la capacitat de pagament dels deutors, en contractes plagats de clàusules abusives. Moltes d’aquestes entitats van ser rescatades amb diners públics i acumulen habitatges buits que no estan complint la seva funció social mentre les famílies no només han perdut la seva llar, sinó que arrosseguen encara un deute en molts casos inassumible. És per tant necessari, a banda de sancionar-les per mantenir buits aquests habitatges, establir mecanismes que les obliguin a cedir-ne l’ús per lloguer social a totes les persones en risc d’exclusió, donat que el parc d’habitatge públic és insuficient.

Aquest avantprojecte, tot i establir sancions als habitatges buits en mans de la banca, les seves immobiliàries o la SAREB (banc dolent), no aporta solucions per tal d’evitar els desnonaments. En el cas dels deutors hipotecaris, caldria establir mesures contra el sobreendeutament relacionat amb l’habitatge, per tal d’evitar en la mesura del possible les execucions hipotecàries.  Cal apostar per la dació i establir com obligatori el lloguer social com a mínim tres anys en el mateix habitatge per tal que ningú es quedi al carrer per manca de recursos econòmics.  En el casos de lloguer, establir lloguers socials quan els habitatges siguin propietat de la banca i en els casos de particulars, dotar partides per  ajudes econòmiques o bé garantir sempre un reallotjament en el cas de desnonament.  Ningú que no pugui pagar un habitatge ha de quedar-se al carrer. L’habitatge és un dret, no una mercaderia que es reguli des de la perspectiva del mercat o el consum.

Quan parlem de lloguer social ho fem entenent que un cop establerts quins són els criteris pels quals una família està en exclusió (en relació als seus ingressos o manca total d’ells), en cap cas la despesa en l’habitatge pot superar un 30% d’aquests, establint també un màxim en el cas d’ingressos insuficients i incloent-hi també els subministraments bàsics, dels quals no se’n parla en tota la llei. No hi ha habitatge digne ni adequat sense aigua, llum ni escalfor. Aquest 30% és el preu que ha d’assumir la banca i en cap cas l’Administració ha de compensar aquest import, el contrari seria fer el paper d’immobiliària de les entitats financeres, les quals farien negoci a costa dels col·lectius vulnerables i considerem que ja n’han fet i molt.

Pensem que hi ha precedents de lleis d’habitatge valentes i amb voluntat de solucionar el greu problema d’accés a l’habitatge, com l’andalusa, la navarra o la llei 24/2015 catalana. Les tres, per cert, amb recursos des del Govern central del Partit Popular al Tribunal Constitucional en un intent de salvar, un cop més, els interessos de les entitats financeres, així que esperem que el Govern de Balears finalment faci una llei a l’alçada. En cas contrari ens hi trobarà al davant, defensant com sempre hem fet el dret a l’habitatge.

 

SOLICITUD DE ALQUILER SOCIAL

by

Solicitud para presentar formalmente al banco un alquiler social de la vivienda.

Solicitud-alquiler-social-Obra-Social

 

 

 

 

[COMUNICAT] EL CONSELL INSTA A GOVERN BALEAR I AL CONGRÉS A REDACTAR UNA NOVA LLEI DE L’HABITATGE AMB LES 5 EXIGÈNCIES DE LA PAH. A POC A POC, PERÒ SÍ QUE ES POT!

by

 

El Consell Insular de Menorca, instarà al Govern Balear i al Congrés dels Diputats a redactar una nova llei que reguli el dret a l’habitatge i hi ha inclòs les 5 exigències que la PAH va proposar durant la passada campanya electoral a tots els partits que s’hi presentaven.

Valorem molt positivament el fet que, després de quasi quatre anys de lluita col·lectiva, es reconegui en la PAH un interlocutor vàlid en matèria d’habitatge. Considerem també molt positiu que el Consell reculli les nostres propostes i les traslladi a les instàncies que tenen competència, mostrant així la intenció de solucionar la problemàtica de l’accés a l’habitatge i els desnonaments.

Cal redactar una nova llei d’habitatge d’àmbit balear per millorar l’accés a l’habitatge, la regulació de l’habitatge social i possibles mesures per promocionar el lloguer i altres tipus de tinença com les cooperatives, així com establir sancions als pisos buits en mans de la banca. A nivell estatal és imprescindible canviar l’actual Llei Hipotecària per a saldar el deute amb l’entrega del pis, aturar els desnonaments sense alternativa habitacional, activar el lloguer social i impulsar polítiques que garanteixin el dret a un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.

Vetllarem per a que les propostes es duguin a terme i esperem que el Consell Insular també ho faci. Hem aportat solucions i les nostres són demandes de mínims que han de ser cobertes més enllà de les declaracions d’intencions. Han de materialitzar-se i
aportar solucions, perquè hi ha vides en joc i SÍ QUE ES POT!

PAH Menorca

pah

[COMUNICAT] VALORACIÓ DE LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ PER DECLARAR-SE MUNICIPI CONTRARI ALS DESNONAMENTS

by

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Menorca volem valorar la moció presentada per l’Ajuntament de Maó el passat dijous per declarar el municipi contrari als desnonaments.

La moció que presenta l’Ajuntament, preveu la creació d’una Comissió de Seguiment i un Servei de Mediació entre les afectades i les entitats financeres, de la qual formarien part tant l’Ajuntament com les entitats socials. Valorem molt positivament el fet que, després de quasi quatre anys de lluita col·lectiva, es reconegui en la PAH una interlocutora vàlid en matèria d’habitatge. Considerem també molt positiu que l’Ajuntament mostri la intenció de solucionar la problemàtica de l’accés a l’habitatge i els desnonaments.

L’Ajuntament es compromet a sol·licitar als bancs i caixes la paralització dels desnonaments al municipi, aplaudim aquest gest. Haurà d’acompanyar-se, però, de protocols que s’establiran a l’esmentada comissió, ja que per experiència sabem que les entitats financeres no es regeixen per polítiques de justícia social sinó per l’obtenció dels màxims beneficis i que la llei les ampara a l’hora de deixar a les famílies al carrer i un deute de per vida. És per això que no considerem pertinent que les entitats bancàries formin part de la comissió que marcarà les polítiques d’habitatge. Evidentment, haurem de negociar i mediar amb elles, però no poden marcar les polítiques i protocols d’habitatge els mateixos que han provocat aquesta problemàtica.

En la moció presentada trobem a faltar algunes mesures que la PAH porta reclamant i denunciant bastant de temps, com l’aplaçament del pagament de l’IBI a les persones en procés d’execució, l’intermediació dels serveis socials, o la sanció a través d’impostos als habitatges buits. Esperem que s’apliquin.

La PAH entrarem a formar part de la Comissió de Seguiment per aportar les nostres propostes i ser la veu de les persones afectades, tal i com vam fer a la Comissió de Desnonaments d’Es Castell. Hi posarem tota la nostra experiència i traslladarem les demandes de la plataforma. Això sí, vetllarem per a que les propostes es duguin a terme: hi ha solucions i demandes de mínims que han de ser cobertes i més enllà de les declaracions d’intencions han de materialitzar-se i aportar solucions.

Esperem que la col·laboració amb l’Ajuntament de Maó sigui fructífera i millori la situació de les persones amb dificultats per accedir a l’habitatge. De la mateixa manera, animem a la resta de municipis a posar-se ja a fer feina en aquest sentit, ja que a excepció de Maó i Sant Lluís, ningú s’ha posat en contacte amb la PAH ni ha presentat cap mesura davant una situació que la majoria denunciava durant la campanya electoral.

Sí QUE ES POT,

PAH Menorca.

NO A LA LEY MORDAZA: Documento para entregar en la Subdelegación del Gobierno el día 29 de junio dirigido al Ministro del Interior

by

La Ley mordaza es, según palabras del Ministro del interior Jorge Fernández Díaz: «el equilibrio necesario entre libertad y seguridad». Pero a nosotros, los movimientos sociales, nos sorprende esta afirmación ya que sentimos un profundo rechazo hacia ella. Hemos llegado a pensar que opiniones tan opuestas solo podían ser motivadas porque o no la habíamos entendido o estamos muy equivocados.

Reflexionando se nos ocurre que puede ser que nosotros valoremos más la libertad de lo que lo hacéis vosotros, o que no tenemos miedo de todo ya que no tenemos privilegios que proteger. Lo único seguro es que con esta triada de «ley mordaza”, “reforma del código penal” y “ley antiterrorista», el ciudadano va a perder su presunción de inocencia y la norma pasara a ser la presunción de veracidad policial. Aquí hay algo que no está bien.

Con vuestra ley se perderán en el Estado Español derechos que son condición imprescindible para una democracia. Nos transformaremos en un estado policial, reviviremos las fórmulas que nuestros mayores tienen marcadas en su mente propias de otras políticas. Primero se golpeará, multará y encarcelará, y luego, si eso, ya se preguntará.

No nos parece que estemos tan equivocados ya que no somos los únicos que nos oponemos a la Ley mordaza. En todo el proceso para la aprobación de la Ley os habéis quedado solos. Ni un solo partido ha secundado vuestra ley. Y por si esto no fuera bastante contundente, todos, menos CIU y PNV, han firmado un recurso de inconstitucionalidad contra 12 de sus artículos, concretamente los 9.3, 10.1, 15, 18, 20, 21, 24.1, 36.2, 36.23, 37.1, 37.7 y 106.

El Ministro de Interior nos tranquiliza diciendo que no hay nada de inconstitucional y que tanto el CGPJ, el Consejo de estado y el Tribunal de cuentas lo avalan. Eso debería ser suficiente porque es el Ministro quien lo dice, pero parece olvidar que para aceptar sus leyes tuvieron que sufrir muchas enmiendas dictadas por estos organismos, organismos que han sido modificados en su composición por el propio gobierno y que aun habiendo sido suavizada siguen criticando varios aspectos de esta Ley.

Entonces no estamos muy equivocados, porque además del conjunto de los movimientos sociales, toda la oposición y las demás estructuras del estado que no están encarnadas por vosotros, pensamos lo mismo. Para no extendernos en demasía solo mencionaremos que ha habido pronunciamientos muy críticos del Director General de la Policía Nacional y del Sindicato Unificado de Policía, sin olvidar mencionar a todos los colegios de abogados y plataformas como Jueces por la democracia que muestran públicamente su condena a vuestra triada.

Todos aquellos segmentos de gobierno (poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial) que no están formadas por vosotros y la gran mayoría de la ciudadanía os ha dado la espalda y os señala como desvergonzados representantes de un autoritarismo malsano y rancio. Y aun así vosotros lleváis vuestros odiados proyectos adelante en solitario burlándoos de todos. ¿En qué momento empezó a desaparecer la democracia en este estado para que ahora este pasando esto? Es difícil decirlo, pero lo que está claro es que con el PP en el gobierno se ha llegado a una decadencia histórica en la que toda la comunidad internacional nos señala que con la pérdida de derechos fundamentales hemos iniciado una involución hacia el totalitarismo, dirigiéndonos hacia el fascismo.

El comité de Derechos Humanos de la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amnistía internacional y Greenpeace entre otros son algunos de los organismos internacionales con los que cuenta este planeta para señalar las barbaries que acontecen en él. Ahora, gracias a vosotros, esos organismos que suelen hablar sobre zonas en guerra o países subdesarrollados hablan del Estado Español. ¿No fue suficiente vuestra contribución a la «Marca España» con vuestra corrupción?

A todo lo anterior hay que sumarle la prensa, la internacional, claro está. La prensa escrita de este país es merecedora de un análisis imparcial para saber porque no habla claro, pero ese es otro tema. Solo hemos podido oír voces críticas desde la prensa digital independiente y medios internacionales, muchos de prestigio, que han sido tajantes y han condenado de forma mordaz vuestras reformas. Por solo cita algunos ejemplos:

-THE GUARDIAN (12/3/15): SPAIN PUTS A «GAG» ON FREEDOM OF EXPRESSION AS SENATE APPROVES SECURITY LAW.

-ABC NEWS (12/3/15): WHAT’S AT STAKE IN SPAIN’S CONTROVERSIAL SECURITY LAW.

-NEWSWEEK (27/3/15): SPAIN ACCUSED OF BULLYING PROTESTERS WITH GAGGING LAW.

Hemos escogido estas 3 por ser las más recientes, pero podríamos citar otras decenas. Si lo hiciéramos se daría la circunstancia que algunos de los países de esas noticias serían Latinoamericanos, y las invalidarías diciendo que ahí no hay libertad de expresión ni democracia. ¿Qué ironía que seáis vosotros quienes lo decís, no creéis?

Bastante tenemos con la crisis como para además tener que soportar esta ignominia internacional.

Está claro, los movimientos sociales no estamos equivocados. Todo el mundo, literalmente, piensa como nosotros. Sois vosotros los que estáis solos. No tenéis ni a la nueva derecha española, ni tampoco a Europa, ni jueces, abogados o policías, y sobre todo, no nos tenéis a nosotros, la ciudadanía. Pero eso no parece importante para vosotros. No actuáis como demócratas y eso os descubre. Entonces ya sabemos lo que sois y por tanto no nos representáis. Os vendéis como los únicos capaces de arreglar el país pero la verdad es que sois unos hipócritas arrogantes. No hacer caso a la ciudadanía solo puede significar que no os preocupáis por ella. Al hacer caso omiso al recurso último que tenemos para transmitir nuestro desacuerdo, la manifestación, no sois miembros legítimos de este gobierno, por muchos votos que sacarais hace 4 años con un programa electoral que habéis incumplido en su totalidad.

Vuestras leyes son injustas y por tanto deben ser desobedecidas. Ese es el único camino para conseguir un estado de derecho que respete la soberanía ciudadana y eso es lo que vamos a hacer. No lo dudéis. Habéis escrito estas leyes para dejarnos indefensos y asustarnos, pero no vais a conseguir que nos quedemos en casa.

Nuestra lucha se hace en la calle y en la calle, que siempre será nuestra, es donde os lo demostraremos.

NO A LA LEY MORDAZA, NO A LA REFORMA DEL CODIGO PENAL Y NO A LA LEY ANTITERRORISTA.

#PropostaPAH per a les properes eleccions

by

propostaPAH

Al mes de maig hi haurà eleccions municipals, autonòmiques i al Consell Insular. Els partits i agrupacions polítiques estan elaborant els programes electorals que després, en cas de sortir escollits aplicaran. A la PAH tenim propostes en matèria d’habitatge i les hem sistematitzat en un document que fem públic per tal que siguin considerades per aquells qui les poden dur a terme des de l’administració pública.

L’accés a l’habitatge és un dret que està sent vulnerat de manera sistemàtica i és una qüestió de voluntat política acabar amb aquesta xacra. Fins ara, les mesures adoptades des del govern han estat insuficients i, malauradament, cada setmana acudeixen casos nous a les nostres assemblees.

A la PAH cerquem solucions col·lectives i ens assessorem, lluitem i celebrem juntes les petites victòries. Sabem que organitzant-nos som més fortes. Però el nostre objectiu sempre ha estat garantir el dret a l’habitatge, per tant també sabem que són les administracions qui poden crear un marc legislatiu per tal que aquest dret sigui universal. Ja va sent hora de que les demandes del carrer ressonin també als plens municipals i als parlaments.

Des de la legitimitat i el coneixement que ens han aportat aquests tres anys en col·lectiu, traslladem aquestes propostes a TOTS els partits i agrupacions polítiques que es presentaran a les eleccions. Esperem que es traslladin als seus programes i, el més important, que es duguin a la pràctica perquè SÍ QUE ES POT i hi ha vides en joc.

PAH Menorca

Concentració contra la Llei Mordassa a Maó

by

Convoquem a la ciutadania el 10 de gener a mostrar el seu rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana que vol aprovar el govern central.

manicolor2014

De moment ja han confirmat que formen part de la convocatòria: PAH Menorca, Maó en transició, Plataforma en defensa de l’escola pública, Esquerra de Menorca-EU, CGT, Esquerra Republicana i JERC, Més per Menorca, PSOE Menorca, Entesa de Mercadal, GOB, Podem Sant Lluís, UGT Menorca, CCOO Menorca, Co-Bas,Podem Maó, Podem Ferreries, SOS Menorca, Entrepobles Menorca, 15M, Entesa de Ferreries, Menorca En Lluita, Menorca Reserva de la Billetera, Junts per Lô, Menorca Diu No, Iniciativa Verds-EQUO, Ara Maó, Som Energia, Federació d’AAVVs de Menorca, VSF-Justícia Alimentària Global Menorca, S-TEI Intersindical i Associació Estudiantil 20 de juny.

Davant de moviments i formes d’actuar que exigeixen justicia social i que gaudeixen de gran acceptació, el poder crea noves formes de repressió més invisibles. La reforma no té altra finalitat que dissuadir de queixar-nos i de fer visible la nostra voluntat de canvi a aquells que estem patint les conseqüències d’un sistema i unes polítiques injustes.

Ens mobilitzem perquè som nosaltres, els que patim les retallades, els qui volem marcar l’agenda política. Si el govern posa preu individual a la protesta col•lectiva, la nostra resposta ha de ser encara més col•lectiva.